کاربر گرامی خواهشمندیم موارد زیر را به منظور خرید راحت تر و مطمئن تر از دیجی مکستل، مطالعه نمایید.
ورود کاربر به وب‌سایت دیجی مکستل هنگام استفاده از پروفایل شخصی، تخفیف‌ها و سایر خدمات خدمات ارائه شده توسط این وب‌سایت، به معنی آگاهی کامل و پذیرش شرایط، قوانین و نحوه استفاده از خدمات دیجی مکستل می‌باشد. قابل به ذکر است، ثبت سفارش در هر زمانی به معنی پذیرش کامل کلیه شرایط و قوانین این وب‌سایت از سوی کاربر است.